תחבורה


"ריקשות" - כלי התחבורה האופייני בגיטו,
משמאל - הרב שמשון שטוקהמרחזרה לתמונות המוקטנות