הילד בגטו


כניעה לאחר כשלון המרדחזרה לתמונות המוקטנות