גזירות הנאצים


הגברים חויבו להסיר את כובעם ולסור לצד הדרך למראה קצין גרמניחזרה לתמונות המוקטנות