מרד גטו ורשה


יהודים מובלים לטרבלינקה לאחר המרדחזרה לתמונות המוקטנות