מרד גטו ורשה


כניעה לגרמנים לאחר כשלון המרדחזרה לתמונות המוקטנות