'מ - טל ג"ישת ךוניחה דרשמ ,ירמהו האושה :ךותמ

היירפסה" לש התקלחמ תמייק 67 ונשל בוחרב .האבו תשמשממ וטגה תריזג .1940 רבמבונ
םשב השאב הלמע .ותונפל שי - םינפל וב תדבוע התייה השאבש ,ינלופ דסומ ותוא ."תירוביצה
.םידלי ןעמל תוזרפיאל הדעוה םשב ,ןוישר םג ונעמל הגישמ איהו םלואה תא גישהל "סוטנצ"

םייתודלי הרזג ישעמ םייושע ריק ירויצב םירדחה ינש תא םיטשקמ .הלועפה תא תווסהל ךירצ
.םינוש םיעוצעצמ םיעוצעצ ,תוריעז תויח ,תובוב ינימ תונטנטק תואבטצא יבג לע םידימעמ .ריינמ
הארמ דסומל תוושל ידכ לכה םישוע .םיינוגסס םירוטיעב םיחותפ םירפס םילטומ תונחלושה לע
.תינלופבו שידיאב רעונל תורפס לש רצוא םרענ הז יופיחל תחתמ םלוא .עשעשמ רתויו יניצר תוחפ
.ומצע רוש אוה םיירקיעה םיקפסה דחא ןכאו .רוש לש וירפס ואב ונממש רוקמ ותואמ םיאב םירפסה
אוה - "השאבל ,הל רוזעל שי" .רעונלו םידליל םיאתמ רמוחה תא שירפמ אוה ולש ףסואה ךותמ
."הל רוזעל שי" - ןעוט

הדידי דוע .םידליה תירפסל הלומעת השוע .ןאמרב השאב לש היצמאמב ךמות אוה הבר תויבבלב
ןוירוטסיהה לש ותוחא איה) ץיבוכמיס הזור דליה שפנל תיגולוכיספה - השאבל תרזועו תבבלנ
הב הקבדש סופיטה תלחמב ,1941 תנש לש ףרוחב ,וז לש התומ רחאל .(ינוחמש .י.י ירבעה
.המש לע םידליה תיירפס תארקנ ,םידליה ןעמל התדובע לגרל

םייונמ הלעמו תואמ עבשל העיגמ איה רצק ןמז ךשמב .הלועו תגשגשמ 67 ונשל בוחרבש היירפסה
אורקל םיעדוי םניא וא ,שידיא תאירקב םיליגר םידליה ןיא םיבר םירקמב .םידליה ןיבמ םידדוב
הליאשמ איה .ידוהיה רפסה לא םידליה תא ךושמל הלשמ הטיש שי השאבל .רקיע לכ שידיא
שדח יוליג ןיעמ אוה ידוהיה רפסהו שי .שידיאב ינשהו ינלופ דחא ,תחא-תבב םירפס ינש םידליל
.ידוהיה רפסה לא הנימב תדחוימ הבהא תחקלתמ םידליה ןיבמ קלחב .ותמשנל חתפמ ןיעמ ,דליל

ןתנ הרומה אוה םידליה ינפל ארוקה .םיידוהי םירפס ךותמ תואירק היירפסה תרדסמ ןמזל ןמזמ
ןאכ .תידוהי תורפס לע תואצרה תוכרענ םיללובתמ םירומל .םיארוק םמצע םידליה םג .ראילומס
לשו ידוהיה דליה לש הזה תיבב ,ןאכ השגרהה .תידוהיה תוברתה ינמאנ תועונצ תוביסמב םישגפנ
.איה תיבבל הכ ,ידוהיה רפסה

הלזיור ,לטייק ה'צבאס .םמצע םידליה ןיבמ השאב הל תכנחמ רתויב םיבושחה הירזוע תא ךא
.ו"ט תונב תורחאה יתש ,ז"י תב תחא .רזלב הליפ ,גרבצרווש

הוולמ המגע לש לפרע הטוע ךויחו החנא לוק עמוש התא ןהיתומש תא התע הריכזמ השאב רשאכ
תואלמו תוננער הכ ,תוקותמ הכ .ןרכזל םיכייחמ חרכהב ,רבכ תותמ ןהש יפ לע ףא .ןרכז תאלעה
...ויה ןח

ללמואהו ינעה דליל האירק רמוח איצמהל היה םידליה תיירפס לש רתויב םיבושחה הידיקפתמ
יתב ,המחלמה תעשב ודסונש הצחמל - תוימינפבו תוימינפב םידלי יפלא ףיקה לעפמה .רתויב
םהילע הרבעש םיתבמ תוחפשמ םימימת תועובש ךשמב וקזחוה םהבש ,רגסה יתב וליפא ,םילוח
.סופיטה תלחמ
םימעטמ רקיעב ,תודחוימ םירפס תוצובק ביכרהל חרכה היה םיטילפה תונחתו תודסומה ידלי ןעמל
...ןיחשב וקלש םידליל םילוח תיב ןעמל תדחוימ םירפס תצובק השאבל התייה ראשה ןיב .םיירטינס

שובלל המ היה אל םבורל .םיצמאמה לכ ףא לע םיארונ םיאנתב םידליה ויח תורחא תונחתב
יארוק ויה הלא םידלי ףא לבא .םירדחה תא קיסהל המב היה אל ,םייפגמ םהל ויה אל ,ףרוחב
םימחה םידגבה םתואב ושבלתהש "םיגיצנ" םיחלוש םידליה ויה םירפסה תפלחה ךרוצל .םירפס
יבשות יכ םהב דיעה םארמש םידליה היירפסל םיאב ויה םימיוסמ םימיב .תיצוביקה םתושרב ויהש
,טלפמ םהמ היה אלש םיירטינאסה "העזה-יצחרמ"ב בור יפ לע וחלוג םהישאר .םה "תונחתה"
ויה רועיש ןיא דע יניצרו ינינע חרואב .םייניעל תחתמ תוחיפנ ירכב םיתעל םינמוסמ ויה םהינפ
- םתקוצמל ,הבוהאה ,הרקיה הפורתל תוזרה םהידי תא םיטישומ ,םירפסה תפלחה תא םירדסמ
.רפסה

םיגהונ ויה ,םירקה םירדחב הקסה רסוחמ םמצעב אורקל םידליה ולכי אל ןהבש ,תודחא תונחתב
בוחרבש הצחמל - היימינפהמ הקרויפאשפ תכנחמה תא תרכוז השאב .רובצב האירק ןגראל
םינפב םיניזאמו תוכימשל תחתמ הז לע הז םיקפרתמו םיפפוטצמ ויה םידליה .16 שטשונלוו
תומחה תוצראב םיקוחרה םימשה תחת םש יא הקתפרה ,העיסנ ,הישעמל ,םיעוגעג םיעיבמ
.הקירפא וא היסא לש

ותוא .ל'ריאמ םשב בהלנ םירפס עלוב - רבד םשל ךפהנש דחא השאבל הל היה היתוחוקל ןיב
יאדו .ךכ לשב ל'ריאמ לע וזגר אל הירפסב ךא .םינכ וצרש ויפד ןיבש ,רפס םעפ ריזחה ל'ריאמ
....םינכ ולייט ,שושתה ופוג לע ומכ ,ורפסבש םשאה היה אוה אל

.תויצקאה תפוקתב םיוסמ דיקפת אלמל םג הלע םידליה תיירפסמ רפסה לש ולרוגב
ויה וללה .םהלש לע ורתיו אלש םידלי ואצמנ - השאב תרפסמ - םינושארה "היצקא"ה ימיב וליפא
- הנורחאה םעפה - תחא םעפ דוע .םירפס ףילחהל ידכ 67 ונשל בוחרל הלאשהה תועשב םיאב
.התעדב דואמ הפיקת התייהש ה'צמיס םשב הדלי תרכוז השאב .היתוחוקל תא היירפסה התרש
."הדועת" התארהו הראפתה - "סנאבאט לצא דבוע ילש אבא" :בוחרב תכלל הדחפ אל איה

םהמ המכ .םלועל דוע ורזח אל םוי ותואב ולאשוהש םירפסה .ונל עודי ,תודועתה לש ןכרע היה המ
םהמ המכ !"החרזמ" העיסנל םוחקיש ליבשב ,םינטקה םידליל םג ןכומ היהש ,ןטקה רורצב וזראנ
לש חטשב ,םילודגה לש בגה ילימרתבש םירוזחמהו םירודיסה םע דחי ,ךכ רחא וללוגתה
...הקנילברט

עוסנל הטילחהש ,םאה .ונשל בוחר לע םינושארה רוצמה ימימ דחאב דלי יניע דגנל התע האור ינא
ביבסמ .ךרדל הדיצ תצק םינכשה ןיב תפסוא ,(חולשמה רככ) "ץאלפגאלשמוא"ל בוטה הנוצרמ ומע
ולגנ התע הזש ויתומלועב עוקשה ,הרשע םיתשה ןב רענה ךא .רוצמ לש הנושמה המוהמה תשעוג
אוה וישוח לכב .וביבסמ שחרתמה תא עמוש וניאו רצחה תניפב דמוע ,םירוהרה סופתה ,וינפל
...המודא ותכירכש יולבו עורק רפסב האירקב עוקש