1941 יאמ ,(16) 6 ןויליג ,"ןיטעלויב"

260 'מע ,'ב ךרכ ,תרתחמה תונותיע :ךותמ


םינבתמה .ןכומ לוכה אל ןיידעש ,ררבתנ םוקמל ונאובב .הנחמל השרומ ונאב שיא תואמ המכ
50 ,20 תונב תוצובקל ונתוא וקליחו םיחבט ונברקמ ורחב םייתניב .הנכה לש בצמב םיאצמנ ןיידע
םרג 300 -ו הפק ונלביק ברעב .הנחמה יבשוי ןיבמ "םיגיהנמ" ידיב תולהנתמ תוצובקה .שיא 100 -ו
.שק ילב ,םיפושח םישרק לע ונשי .םחל

דובענש דבלבו ,בוט לכוא ,בהז יררה חיטבמ אוה .ינלופ ,הנחמה דקפמ ונינזואב םאנ רקובב תרחמל
ונא שש העשבו ,"המכשה" רקוב תונפל שמח העשב .םישדוח 5 דע ךשמיי הנחמה .חרבנ אלו
הררוזבה לא מ"ק 4 -כ םידעוצ ונאו .הפקו הבירב חורמ םחל םרג 150 :ונתחורא תא םילכוא
לוחה תא איצוהל ,זוקינב קוסעל ונילע .סדנהמהו הנחמה לש ינלופה רמשמה ונתוא םיכילומ ,(הרוזב)
יבשוי בור) םימלש וילענו וידגב שיא ןיא טעמכ ,רק ריוואה גזמ .תופשה תא רשיילו קימעהל ,םימה ןמ
דע הקספה ילב םידבוע ךכו ,תולקמב ונב םיציאמ הדובעה תעשב ,(םיטילפה יזוכירמ םיאב הנחמה
.םינורחאה וניתוחוכב ונדבע .שולש העש
חבטה לש ורבח היהש ימ .תוירטא יתשו המדא יחופת ינשכ ,םימ רטיל ונלביק םירהצה תחוראל
.הפק קר םילבקמ ונא ברעה תחוראל .יטולז ינשב קרמ תחלצ תונקל רשפא .רתוי הכימס הנמ לביק
ןיא .םישנא םילפונ רבכ הדובעה תעב .רתוי הנטק רבכ רקובה תחוראל םחלה תנמ םויה תרחמל
ףירצב םתוא םיביכשמ .םיפלעתמ שיא הרשעכ .םתלוכי לככ םיטבשב םיכמ "םיחיגשמ"ה .חוכ
ןמ הנחמל ונבושב .ףרה ילב םיכמ םיחיגשמה .םייכרבה דע םימב םידבוע ונא .םשג דרוי .םילכה
.םיחיגשמה םיכמ בוש הז תובקעב .הברא ומכ לכואה לע לוכה םילפנתמ הדובעה
ותרדקמ לכוא הז .הנחמה יבשוי םתא ואיבהש המ - תופכו תורדק םירשע שי שיא תואמ שולשל
םימיקמ - לוכאל םיצור םישנאה .םימ אלא וניא קרמה יכ ,רבתסמ בוש .הז לש הצוחר יתלבה
בוריסה לע ךא .רתויב ךימסהו בוטה תא םיללוזה ,םידוהיה (םינלדתש) "םירכאמ"ה ינפל היירורעש
.םילכואו הרירב ןיא ןכלו ,רסאמב םישנענ לוכאל

לע םהיתומש תא םימשור .העבגה לע םירבקנ םהו ,םינושארה םיתמה ינש ונל שי םויה תרחמל
.שוט ןורפעב םהידי