גנ-נ דומע ג"ישת ךוניחה דרשמ ,ירמהו האושה :ךותמ

.םייונישו םינוקית לכ אלל תירוקמה ותרוצב ןתינ אוהו תינלופב 1944 לירפאב בתכנ
.השרול םינמרגה וסנכנ רבמטפסל 28 -ב .הימרג-ןילופ תמחלמ הצרפ 1939 רבמטפסב 1 -ב
.תושק תודובעל ופטח םירבגה תאו םידוהיה םילכורה תא דודשל וליחתה רבכ םויה ותוא תרחמל
רקובב 6 העשמ דבע יבא .םיבלכ תוכהכ םידוהיה תא וכה םינמרגה .יבא תא םג וספת םירחא ןיב
השולש ןושיל לוכי אל תוכמה בורמו הדובעהמ .ויתומצע לכ ובאכ הדובעהמ רזחשכ .ברעב 10 דעו
.םימי
דחפמ היסורל חרב רוכבה יחא .תיבב תושפנ עבש ונייה יבאו ימא םע דחיו ונייה םידלי השימח
תאו תודועתה תא זא ונממ ולטנ .דובעל ץלאנו םינמרגה ידי לע ספתנ ותעיסנ תעשב .םינמרגה
.קסנימב הדובעל סייגתה םש .יטייבוסה אבצה דמעש םוקמב ,קוטסילאיב דע עיגה ףוסבל .וליעמ
1940 רבמצדל 3 -ה םויב .טנקשטל קאוואוו דודל עסנו השפוח לבק קסנימב הדובעה תנש רחאל
תלבקל דואמ ונחמש .היסורב יחא תאמ ןוזמ תליבחו בתכמ רסמו םיבתכמ-אשונ ונתיב לא סנכנ
המכ הדעב הלבקו התוא הרכמ ימא םלוא ,דואמ השורד התייה הליבחה .יחא תודוא תועידיה
.רחסמל הל םיצוחנה םיבוהז תורשע
רקייתה ןוזמה .תוהובג תומוח והופיקהו וטיגב םידוהיה תא םינמרגה ומש 1940 רבמבונב 15 -ב
וז ךרדב חיוורהל ידכו םחלו המדא יחופת תינק םשל יראה דצל יחא םע בנגתמ יתייה ןכ לע ,דימ
לכב ורי םינמרגהש ןוויכמ ,דואמ ןכוסמ היה תומוחה ךרד רבעמה .החפשמה לש המויקלו ונמויקל
לוכאל המ היה אל תיבבש ןוויכמ ,בנגתהל םיחרכומ ונייה יחאו ינא תאז תורמל .םדיל לפנש רענ
,ןכ םא .היפכ תודובעל קספה ילב םיפטחנ ויה םירבגה לכ יכ ,דובעל תורשפא לכ התייה אל יחאלו
.םידחא תועובש ונייח ךכו .בערב תומל אלש דבלבו ונייח תא ןכסל ונרחב
ונרבעו תויחל הממ רבד ונל היה אל ןכ םא .הרוחסה לכ תא ונממ חקלו יחא תא רטוש ספת ןכ ירחא
.תודחא ונוטורפ חיוורהל ונלוכי הזב - ןיראכאס גישהל הקסבוקלאשראמ 'חרל ,יראה עבורל בוש
םושמ ינוגרהי יכ ילע ומייא רשא ,םימרדנ'ז ינש יתוא ורצע הקסבוקלאשראמ 'חרב תונחב ,ינובאדל
יתוא וררחש הז ירחאו תועש 48 םש יתבשי .הרטשמה תנחתל ינואיבה ףוסבל םלוא ,יננה ידוהיש
יתאצי םידחא םימי ירחא .התיבה יתעגה ךכו םחלו םיבוהז השולש יתפסא ךרדב .וטיגל רוזחל ווצו
ינאיבה רשא ,.ס.סה ןיצק ,ברה ירעצל ,יתוא ספת בוש - הבוקישוק 'חרב ינוריעה קושל יתכלהו בוש
תנחתל יתוא איבהל ינלופ רטושל ווצו ימוג לקמב םויא ןפואב ישאר לע וכה ןאכ .הרטשמה תנחתל
לע תודחא תוכמ קר יל קלח אוה - בוט םרדנ'ז םש דמע ,ילזמל .ינוגרהיש ידכ ,תינמרג הירמרדנ'ז
תנחתב םימי השולש רבכ הז בשוי יחא יכ ,יל עדונ התיבה יבושב .וטיגל חורבל הווצו שארה
.התיבה יחא תא יתאבהו "השקיר"ב יתעסנ .ואפק וילגר יכו ,יראה דצל תובנגתה ןוועב הרטשמה
.םחלל חיוורהל יראה דצל םיבנגתמ בוש ונייה אפרנש ירחאו הטימב בכשל ץלאנ םידחא תועובש
ךכ רחא הלגתנש המ ,חרזמל םידוהיה שוריגב וליחתה םינמרגהש םויה דע ,1942 ילוי דע ונייח ךכ
.תומל - הקנילבארטל אלא חרזמל אל םתוא ועיסהש ןוויכמ ,רקשכ
ודקפוה תומוחה לע - ירשפא יתלב היה יראה עבורל רבעמהו ,דואמ הלע ןוזמה ריחמש ןוויכמ
.ירוה תא לכלכל ידכ ,וטיגל ךלה ןואיל ןטקה יחא - םימחר אלל לכב ורי רשא םיטאלו םיניארקוא
יתראשנ .וחצרנ םשו הקנילבארטל ןטקה יחא תאו יתוחא ,יבא ,ימא תא ועיסה שורגל ןושארה םויב
תינמרגה הרטשמה הכרע ןמזה ותואב .ונמויקל גואדל םיחרכומ ונייה .דדובו בוזע יחא םע ידבל
.ופטחנ ונירבחמ םיברו יראה עבורב םידוהיה לע דיצ תינלופהו
ידכ רוזחל ,אופא ,ונרבדנ יחאו ינא .הקנילבארטל םועיסהו וטיגהמ םידוהיה תא ואיצוה קספה ילב
תוסכ ונל התייה אלו אבו שמשממ ףרוחהש ןוויכ ,םילענו םידגב םיבוזעה םידוהיה יתבב אוצמל
םימי ירחא .ותיבל ותוא ףסא רשא ,ןהכ ןודאה תא ריכה םש .ודבל וטיגל רזח ןואיל ןטקה יחא .רוקמ
.םידחא םישדח ולצא ונייה .ןהכ 'הל ונכלה ונינשו ילא רזח םידחא
-ב ,תמאבו .םישדח םישוריגל ששח היהש ןוויכמ ,יראה עבורל בוש יתבנגתה 1943 ראוניב 15 -ב
דצל יחא םג חרב וז הלועפ ינפל רפסמ םימי .םידוהיה לש יפוס שוריג םינמרגה ועציב לירפאב 19
ואיצוה הנורחאה הלועפה תא .ונל ורזע םינמחר םישנא הברה יכ ,ונל היה בוט .דחי בוש ונייהו יראה
לע ופרשנ םיבר םיתבו םוקמב וחצרנ םידוהי הברה :םד לש םילחנ תכיפש ךותמ לעופל םינמרגה
קצובטואב ןורקהמ ץופקל חילצה ןבה .ןילבולל וחלש ונב םע דחיב ונלש סופורטופאה תא .םהיבשות
היה רשפא יא .וב לפטל םיחרכומ ונייה .ונתוא אצמו השראול ףוסבל עיגהו לחז ולגרב הרונ יכ םאו
שארב ונינק ונפסאש תוטורפבו םיחתפה לע ונרזח .ופרשנ םידוהיה יתב לכש ןוויכמ ,וטיגל רוזחל
.ונרבחל תשובחתו תואופר הנושארו
ונאובחמ תא הפיקה רשא ,הרטשמל ונילע ןישלה אוהש ימ יכ ,ונתא ונרבח היה םימי 6 קר םלוא
םשו הרטשמה תנחתל וליבוהו וספת ןהכ 'ה לש ונבו יחא תא .ץאינידוא בוחר דיל ראשארד ןגבש
.יתלצינ הזל תודוהו וידימ יתקמחתה םלוא ,רטוש קיזחה יתוא םג .םינמרגה ידיל םתוא ורסמ בוש
רחאל הקזחב וקיזחה יחאבו ץורל לוכי אלו לגרב עוצפ היה יכ ,ינומכ תושעל היה לוכי אל ירבח
.ינא יתחירב
םשמ ועיסה יכ ,רוזחל יתלוכי אל וטיגל .בוזעו דדוב בוש יתראשנ ירבחו יחא ינממ וחקלנש רחאל
.יראה עבורב ידבל יתייה .הדמשהל יקינבארטו הקנילבארט ,הבוטאינופ ,ןילבולל םידוהיה לכ תא
ידיל ךתוא רוסמא ,ידוהי" :וקעצב "שטיודסקלופ" יתוא רצע הקסלבול הינוא שרגמ תא ירבעב ,םעפ
ינאו םוקמה תברקב רטוש םוש אצמנ אל ,ילזמל .הרטשמל אורקל םר לוקב ליחתהו ,"!םינמרגה
.ינספתל חילצה אל ,ירשואל ,םלוא ,ירחא ףדר בר ןמז .יתחרבו דיב קזח ותוא יתכשנ
,יתיכבו ןגב ידבל יתדמעשכ ךכו .םייחב יתראשנ םהל תודוהו םיבר םינמחר םישנא יתשגפ ידודנב
תחורא יל הנתנ ,התיבל יתוא האיבה ,יתוא העיגרה ,.ד 'בג ילא השגנ ,יחא תא ינממ וחקלש ירחא
.תובורק םיתעל התיבל אובאש הרמאו םיבוהז 30 -ו רקוב
ינומכו ,13 ןב יננהש ךרעב ינומכ ,12 ןב ,ןיטשרוב םייח ,ידוהי רענ יתשגפ יחא חקלה ירחא םיימוי
ונשגפ םידחא םימי ירחא .תיבל ונל שמשש ,אובחמ ונישעו רבחתהל ,אופא ,ונטלחה .דומלגו דיחי
הלכלכל ףסכו םידגב ונל הנתנו םירהצ תחוראל תופוכת אובל ונל הרמא רשא .ר הוח בגה תא
םירבועהמ דחא ןפ ,ונחגשהו תובוחרב םיכלהמ ונייה םויב .ןמזה ונילע רבע ךכ .םלש עובשל
.הירמרדנ'ז וא הרטשמ ידיל ונרסמי םיבשהו
טניקרוק תונקל ונלוכי .הביחב ונילע וסחייתה בוחרה ירדש ןוויכמ ,בוט ונל היה הקציבוקאר 'חרב
טניקרוק לע םיעסונ םידוהי יכ ,הרטשמב םיבשותה דחא ןישלה ,וננובאדל .וילע ונעסנ םויה לכו
השעמה ,ונרשואל .טניקרוקה םע דחי ונתוא הספתו הרטשמה העיגה .ותחונמ תא םיעירפמו
הרזחב ונינק ,הלודגה ונתחמשל .טלמיהל ונחלצה ונאש ןוויכמ ,דבלב טניקרוקה תמרחהב םייתסנ
םעפב .םימעפ שולש רזח הזה השעמה .רטוש ותוא תאמ ותוא הנק רשא ,םדא תאמ טניקרוקה תא
אל טניקרוקה תא םלוא ,לצניהל ונידיב הלע ישוקב קר - טניקרוקה תא ונתאמ חקלשכ הנורחאה
.דוע ונגשה
תא יתיאר אלו ךשוח רבכ היהש ןוויכמ הז הרקו ;םירטוש השולש יתוא ועיתפה המ ןמז רובעכ
דחא .יב יחוכ דוע לכ ,חורבל יתלחתה יניע ךותל סנפב וריאהש רחאל קרו תברקתמ הנכסה
תא ליצהל ידיב הלע בוש הלפאל תודוהו ,קמחתהל יתחלצה םלוא ,ידיב יתוא ספת םירטושה
ןפלטל ץר םהמ דחא ;יתוא תוכהל ולחהו ,םינמרגו םינלופ םירוחב תצובק ינתבבוס בוחרב .ייח
קסויק םוקמה תברקב ול היהש ,תוריפ לכור ידצל דמע ,ילזמל .ינוגרהיו יתוא וספתיש ,הירמרדנ'זל
ףקוה רפסמ םיעגר רחאל .תיבה רצח ךרד חורבל ידיב הלע .וינפ לע םירענה דחא תא הכהו ,תוריפ
רבכ יכ ,ינואצמ אלו תויה .יתאבחתה ובש ,ורמאו וילע ועיבצה םירענה יכ ,םימרדנ'ז ידי לע תיבה
.תוריפה לכ תא יניגמ תאמ סעכ בורמ ולטנ ,רדגל רבעמ טלמיהל יתקפסה
יכ ונל עדונ םשו ,תחא תרבג לצא יתרקב .םידודנ ייחב יתכשמה בוש ,וז ךרדב יתלצינש רחאל
םידוהי רודסב תלפטמ רשא ,תרחא תרבג ינפב ונילע ץילמהל הצורה תחא תרבג ונתוא תשפחמ
וסכ ונאובחמ תאש דוחייבו ,תובוחרב דודנל השק רבכ היה יכ ,דואמ ונחמש .תיב ירסוחמ ,םיבוזע
.דואמ ןכוסמ היהש המ ,תוגרדמה ירדחב ןושיל ונחרכוהו רפעב
הזה עובשה .עובש דועב הריד ונל החיטבהש ,השיראמ תרבגה ונתרכמ לצא ונילב םידחא םימי
.יקנו םח רדחב ונתוא ורדיסש ,רשואמה עגרה אב ףוסבל םלוא ,ונלבס