(המחלמה ץורפב 9 ןב) 15 ןב רענ ,גילוק ןימינב לש ורופיס

,םילעופ תירפס תאצוה ,"החפשממ םינשו ריעמ דחא" :ךותמ
נ-טמ םידומע ג"ישת ךוניחה דרשמ ,"ירמהו האושה" יפ לע

תנשב .וטיגה תא םינמרגה ורגס רצק ןמז רחאל ...דומילה לע ורסא ,השראוול םינמרגה וסנכנשמ
ילויב .םידוהי 200 הייריב בוחרב ותימה :םתוירזכאל תפומ-תמגוד םינמרגה וארה ,לירפאב ,1942
םנוצרמ םיבצייתמ ויה םיעגונמהו םיבערומה םידוהיה .השראו ידוהי שוריג :היצקאה הלחה
שדוחב .עודי יתלב ןוויכב םיטרופסנארט וחלשנ םשמ .םחל וליק השולש ריחמב "ץאלפגאלשמוא"ב
וכלה ומויב םוי ידמ .הדובע-הנחמל בונויגלל יתחלשנו תידוהיה הרטשמה ידיב יתפטחנ טסוגוא
םעפ אל יתרגיפ .ינא םג םש יתכלה .הלסיוה דילש תוללוסב הדובעל בערה-יזמו םייולבה םיריסאה
יתעמש םישדח השולש רחאל .הדובעה-ילהנמ םינלופה ידימ תוכמ יתגפסו ,יתופיע ללגב רוחאמ
.יתישע ךכו .וטיגל רוזחלו הנחמה ןמ חורבל יתטלחה .הצקל העיגה וטיגב היצקאה - םירמוא
תובורמ תואקתפרה רחאל .השראוו ןוויכב יתאציו הנחמה ןמ יתחרב 1942 תנש רבמבונב ויז רקובב
ינא יופצש יתעדי ןכש .המוחה ךרד תוריהזב יתבנגתה .ןנוצו ךושח היה הלילה .וטיגה תמוחל יתעגה
.יב וחיגשי םא שארב רודכל

יתייה רובסש ,םירגסמה-תנדסל ,בונארומ רכיכל אב ינאש דע םיכושחה וטיגה תובוחרב ינא ךלהמ
יאנת .3 הקיזד בוחרב םימותי תיבל יתכלה ןכבו ,דבלב תלופמ יתאצמ ךא ,ירוה תא אצמא הב יכ
.םידוקנ-םחלו םיסבלוב וננוזמ לכ .אושנמ םישק םש ויה םייחה

.םירצה וטיגה תובוחרב תוירי ועמשנ ,חצו ןבל גלש וטיגה לכ הסוכ ובש םויב ,1943 ראוניב 18 -ב
יפגמ תטעש תא ונעמש הנהו .םיללח ולפנ וטיגב .רתוי תופוכת תויריה ואב רבכ רקובב 7 העשב
."ץאלפגאלשמוא"ל ונשרוג םיבור-תותקב .תוגרדמה לע םינמרגה

"גנוס - אפרע - טרעוו"הו ץאלפגאלשמואה ןיב התצחש רדגה דיל יתדמע .המ יהיו חורבל יתטלחה
.(הדמשהה הנחמל םחולישו וילעב שוריג רחאל דודשה ידוהיה שוכרב לפיטש דחוימ ינמרג דסומ)
רדגה לעמ יתספיט .דוע יתססיה אל ,העמק םמחתהל חבטמל עגרל יניארקואה ףיקזה סנכנשמ
ירחאמ םלעיהל יתקפסה ןכש ,דעומה תא רחיא ךא ,שאב חתפ יב חיגשהש יניארקואה .יתטלמנו
.הקסינ בוחר ןרק

וטיגה" לכש ונעמש .לוסיחה לש הנורחאה "היצקא"ל דע םישדח השולש יתדבע "גנוסאפרע-טרעוו"ב
סנכיהל ודחפ םינמרגה יכ ,םיניארקוא ואלמ תובוחרה .םחלנ (ודבע אלש הלאל וארק ךכ) "יארפה
יל וז - םכותב ינאו ץאלפגאלשמואל "גנוסאפרע-טרעוו" ידבוע לכ וחקלנ לירפאב 22 -ב .וטיגה ךותל
ובצייתי תכתמה ידבוע לכש ,זירכהו סנאבאט ינמרגה ןתשרחה המש עיגה הנה ךא .הינשה םעפה
ילוי דע יתדבע םש .הגארפב תובכרה-תואנדס ,"ןהאבטסוא"ל ונלבוה .םהיניב יתברעתה .דצה ןמ
.1943

הנהו .ונלש הגולפה ירבחל טרפ ,דחא ילאגל ידוהי ףא הלוכ השראווב רבכ היה אל העש התוא
ונעטוה .אשמ-תבכר ונל התכיח רבכ םשו תבכרה תנחתל ונואיבהש םינמרג ידי לע רקובב ונפקוה
רקובב 10 העשב 1943 ילויב 13 םויב .םיניארקוא םיפיקז םיפקומו םיגרוסמ ויה תונורקה ;רקבכ
.ונלש עסמה לחה

.הקנילברטב תוומ - ונתעיסנ ףוסש ונעדי .וכב םישנ .ןורק לכב שיא 80 ונעסנ ,קנחמ דמע תונורקב
ברקתנ דעומהו .תוומה תניגנמ תא "םינגנמ" םהש היה המדנו םיספב תומוטא ושיקה תבכרה ילגלג
יתיכח .גרוסה תמירפל ןטק "לאוכוב" - לענב ילצא היוצמ התייה הדיחיה הלצהה .רטמוליק לכ םע
.הלילל

רבעל ענש דומלגה טרופסנארטב ורוא חליש ינדגובה חריה .םויכ ריהב היה ,סיעכהל ,הלילהו
תועש 4 רחאו עקפ טוח רחא טוח .רדסבו טקשב יתדבע .הדובעב יתחתפו יתניפמ יתצלחנ .תוומה
.מ"ק 30 -כ דוע וראשנ הקנילברטל .בנשאה לכ חתפנ הדובע

.יחצמ לע הצבציב הרק העיז ?אל וא ץופקל :הלאשה הדמע ינפלו הלודג תוריהמב הצא תבכרה
.בוסוק תנחת הנה "!םוקמב וב גרהית ץופקת םא" :םה םירמוא .ףרוטמ ןימבכ יב םילכתסמ לכה
תחתמ תוליבח ינא םרוע תורתי תובשחמ ילב .הזז תבכרה .דבלב מ"ק 10 הקנילברטל קחרמה
.ץפוקו - עקר דוע לקוש ,יניע םצוע ,הצוחה ילגר טשופו הלועו ספטמ ,ןולחל

.הליסמה דילש המקה ךות הצחמל - םומה יתלפנ ינאו תוירי שולש ומיערה .חורה לש זע קוביח
.קחרתמה עסמה לש םודאה ורוא תא יתיאר דוע קוחרמ

העוצפה ילגרו ינפ תא טעמ יתפטש .דחא תיב דיל םרזש לחנל דע יתבחסנ .םד תתוש ,דדוב יתייה
.תופייע תמחמ יתמדרנו

יתרכזנ םיאתפו .לבלובמ טיבמו יניע חקופ ינא - ?התא ימ :רפכ ןב לש הבעה ולוק ינריעה רקובב
יל רמאו ותעדב טעמ לקש .הקנילברטל יליל טרופסנרט ותואמ ינא םאה ,דימ ינלאש ירפכה .לכה
.עובשל יתלוכי אל התעו ,לכאמ אלל םימי השולש רחאל בער יתייה .בלחו םחל איבהו אצי .הכחאש
.הדובע שקבלו דונל יתאציו ינתיאל טעמ יתרזח

דע .םיזוורב םהב וסאמש םירוריפ יתפסא וא םירפכב יתפסאש הממ יתייה ןוזינו םיישדוח יתייח ךכ
.םודאה אבצה תסינכ דע םש יתראשנו ינע דחא רכיא לצא הצישול תביבסל יתאבש