'נ - חמ 'מע ג"ישת ךוניחה דרשמ ,ירמהו האושה :ךותמ

לע תודע רוסמל ידכ המחלמה ימי םצעב ןודנולל עיגהל חילצהש ,תרתחמ שיא ינלופ ןיצק לש ותודע
.ןילופב השענה
לש הינשה תיצחמב ליחתהש ,לודגה ינומהה חבטה ינפל דוע דואמ רומח היה השראו וטיגב בצמה
םיתבה ירעש דיל תולטומ ויה רקוב לכ - .ומטמטינ םישנאש ךכ ידיל זא רבכ עיגה בערה .1942 ילוי
היהי אלש ידכ ,בוחרל םיאיצומ ויה םיתמה תאו םיטשופ ויה םידגבה תא .םיתמ לש תומורע תויוג
,בערב ותמ וא וחצרנ םהירוהש םידלי יפלא .םינומלאכ םירבקנ ויה םלוכ .הרובק ימד םלשל ךרוצ
הלאה םידליה לע םיימשר דיצ תועסמ וכרע םינמרגה .תובוחרב החגשה לכ אלל םיללוגתמ ויה
םירוההשכ ,םויב - .םידוהי םידליל תדחוימ תוירזכא םינמרגה םילגמ ללכ ךרדב .םתוא וחצרו
ירעש ינפל םהב םירויו םיתבהמ םידליה תא םיאיצומו םינמרגה םיטשופ ,היפכ תדבועב םידבוע
םיחדקאב םיניוזמ םיכלהתמ ,16-15 ינב םירענ ,ירלטיהה רעונה .וטיגה תומוחל ץוחמ וא םיתבה
םירויו תורידלו תורצחל םיסנכנ - - - .רבוע לכב םירויו ,וטיגה לע ומויב םוי םוי ידמ םיטשופ םירדעכו
לש ןהירוקיב וכשמנ קספה אלל .ופאטסגה ישנאו םינמרגה םילייחה םג םישוע ךכ .תונולחה ךרד
ריגב ומשרש םילוונמ ואצמנ .תוריל ביטימ םהמ ימ ,תויורחת ךורעל וטיגל תואב ויהש ,ולא תוצובק
רזוח ,ומש הזוארקו דחא ופאטסג שיא .םה םהידימ לפנש ןברוקה רפסמ תא םהיתונברוק תופוג לע
תלדה לע םשור אוה ךכ רחאו .תומלש תוחפשמ חצורו םינפבמ תלדה תא לעונ ,םידוהיה יתב לע
תא חבטש החפשמ לש התיב תלד לע שיאה םשר רבוטקואב .ויתונברוק לש ףטושה רפסמה תא
.1006 רפסמה

ידי לע ורונ םלוכ טעמכ םלוא ,וטיגמ החירב ידי לע םשפנ תא ליצהל וסינ םידוהי םידלי יפלא - - -
ויתומוחל ץוחמ םיבבותסמ םהו ,וטיגהמ קמחתהל וחילצה 10-7 ליגב םידלי 150 -ל בורק .םינמרגה
?םהינפ הארמ המ .הלאכ םידלי תודחא םימעפ יתיאר ימצעב ינא .םינלופה יתבב תובדנ םיצבקמ
חוכשל רשפא יאש םהל םייניעו ,רעש ילדוגמ ,םימורע :תוצלפמ ןה ולא .םדא תרוצ םוש דוע םהל ןיא
ןכומ םדא לכש םיחוטב םה ,םדאל ןומיא םישחור םה ןיא .ןורחאה הסיסגה טטרב תויח יניע - ןתוא
עדוי ןיא .רבע לכל תומ דחפב םילכתסמו תוריקה ךרואל םילחוז םה .רתויב ערה תא םהל תושעל
חרובו תלדב דליה קפוד :רבדה השענ הכו .םינלופ יתלד לע םיקפוד םה ןמזל ןמזמ .םינשי םה ןכיה
תלדה ירוחאמ ול הפצמ המ עודי אוה ןיא םלועל ןכש ,החירבל ןכה בצמב דמוע ,תוגרדמה עצמאל
םינתונ רתויב בוטה הרקמב .קרמ וא םחל תפ הזכ דלי לבקמ דואמ תוקוחר םיתעל קר ...הלוענה
םיעלובו הציפקב םירבדה תא םיפטוח םידליהו ,המדא יחופת תופילק וא היליסורטפ תכיתח ול
.החירב ידכ ךות םתוא