230-231 דומע ,ןמצנל דולק ,האושה :ךותמ


.ןודנולב הלוגה תינלופה הלשממה לש חילש היה המחלמה ןמזב
.תועש המכ םש ההשו ,םידוהי ינש ידי לע וטגה ךותל חרבוה אוה

.ץוחב ויח םלוכ וליאכ .םיאלמ .םיאלמ תובוחרה
.םהלש בולעה שוכרה תא םיריממ םה
.םילצב ינש ,םילצב השולש .ול שיש המ תא רוכמל הצור דחא לכ
.תובדנ ץבקמ דחא לכ .רכומ דחא לכ .תויגוע המכ
.ולאה םייארונה םידליה .בערה .יכבה
.תובשויה ,םהיתומא דיל םירחא .םדבל ,םיצרש םידלי
...ןימ היה הז .תושונאה התייה אל תאז
.םוניהיג

.םינמרג םיניצק ורבע ,יזכרמה וטגב ,וטגה לש הזה קלחב ,תעכ
.וטגה ךרד םכרד תא ורציק ופאטסגה יניצק ,םתרמשמ םות םע
...ומדקתה ,םידמב םינמרגה רשאכ
!הממד
.םולכ .הגה ףא ,העונת ףא .דחפמ םהיתומוקמב ואפק לוכה
!זוב :םינמרגה
!םייוזב שונא-תת הלאש היה רורב
.שונא ינב אל הלא