(לספרים שצוטטו באתר. בגוף האתר נרשם המחבר וקיצור שם הספר)

• אנציקלופדיה עברית, הערכים "גטו", "גרינבוים יצחק", "ורשה", "פולין"
• ארד, יצחק ישראל גורמן, אברהם מרגליות (עורכים), "השואה בתיעוד", יד ושם ירושלים תשל"ח
• באואר, יהודה "תגובות בעת השואה", אוניברסיטה עממית משודרת, 1986
• ברג, "גיטו ורשה", יומנה של מרי ברג, מאנגלית יהודה האזרחי, ת"א תש"ן
• ברקוביץ, אליעזר "אמונה לאחר השואה", יד ושם, ירושלים תשמ"ז
• ברקוביץ, אליעזר "עמו אנכי בצרה", יד ושם, ירושלים תשמ"ח
• גוטמן, ישראל ואחרים, "תולדות יהודי ורשה מראשיתה ועד ימינו", ירושלים 1991
• גוטרמן, אלכסנדר "קהילת ורשה בין שתי מלחמות העולם", אוניברסיטת תל אביב תשנ"ז 1997
• גילברט, מרטין "מסע אחרון", תל אביב תשמ"ד
• גילברט, מרטין "אושוויץ ובעלות הברית", תל אביב תשמ"ח
• גולדברג, הרב זלמן נחמיה "מכתב", מספרא לסייפא, גיליון 41 תשנ"ב
• גרינבוים, יצחק "נאומים בסיים הפולני", הוצאת ניומן, ירושלים תל אביב (ללא שנת דפוס)
• גרנטשטין, יחיאל "הגבורה האחרת", תשמ"ט
• גריי, מרטין "בשם כל בני ביתי", ירושלים תשל"ג 1972
• האוזנר, גדעון "השואה בראי המשפט", תל אביב תשמ"ח
• הוברבאנד, הרב שמעון "קידוש השם, כתבים מימי השואה" מתוך ארכיון רינגלבלום, תשכ"ט
• "היועץ המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן", מרכז ההסברה, תשכ"א
• "המציל נפש אחת" - הג'וינט 1984-1914, תערוכה, בית התפוצות קיץ תשמ"ג
• וינברג, הרב י.י. והרב פנחס ביברפלד, "יד שאול", ספר זיכרון לרב ד"ר שאול ויגורט, ת"א תשי"ג
• זיידמן, הלל "יומן גיטו ווארשה", ניו יורק תשי"ז
• זילברברג, מיכאל, "יומן וארשה", לונדון 1969, דביר ת"א
• חיגר, משה "סם חיים", את הרב ד"ר משה חיגר, הוצאת ראובן מס ירושלים,(ללא תאריך)
• לויזון, אברהם "תולדות יהודי ורשה", תל אביב תשי"ג
• כרמון, אריה "השואה", ירושלים תש"מ
• לזר, חיים "מצדה של וארשה", 1963
• לנצמן, קלוד "שואה", הוצאת כינרת, 1986
• לפידות, יהודה "פרקם בתולדות האצ"ל, מכון ז'בוטינסקי, תשנ"ט
• משרד החינוך, "השואה והמרי", ילקוט על חורבן יהדות אירופה בשנות ת"ש-תש"ה, תשי"ג
• נצר, שלמה "יהודי ורשה בין שתי מלחמות עולם", בתוך: תולדות יהודי ורשה, גוטמן, ויין ונצר. ירושלים 1991
• פוקס, אברהם "השואה במקורות רבניים", ירושלים תשנ"ה
• פרידמן, פיליפ "התנגדות היהודים לנאצים, היבטים וצורות", בתוך: שואת יהודי אירופה, בעריכת י. גוטמן, ל. רוטקירכן, ירושלים תשל"ג
• "פנקס הקהילות", אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר שואת מלחמת העולם השנייה, פולין, כרך רביעי: וארשה והגליל. יד ושם, ירושלים תשמ"ט
• פריסטר, רומן "ללא פשרה", תל אביב תשמ"ז 1987
• צוקרמן יצחק ובסוק משה, "ספר מלחמות הגיטאות", הקיבוץ המאוחד תשי"ד
• קורצ'ק, יאנוש "כתבים פדגוגיים", הקיבוץ המאוחד תשי"ד
• קפלן, ח.א. "מגילת יסורין", יומן גיטו ורשה, תשכ"ו
• קרמיש, יוסף (מהדיר), "מרד גיטו וארשה בעיני האויב", הדו"חות של הגנרל יירגן שטרופ, יד ושם תשכ"ו
• רינגנבלום, עמנואל "יומן ורשימות מתקופת המלחמה", גוטמן ואחרים, עורכים. יד ושם, ירושלים תשנ"ג
• שבתאי, ק' "כצאן לטבח?", תל אביב 1966
• שגב, תום "המיליון השביעי", הישראלים והשואה, ירושלים 1991
• שרון, זאב "גבורה לא ידועה", "מקור ראשון" 9.4.99
• "Assistance To The Jews In Poland 1939-1945", Polonia Publishing House, Warsaw 1963
• "Dzieci I Mlodziez Getta, - Children And Youth Of The Ghetto Warszawa 1993
• "In The Warsaw Ghetto Summer 1941", Photographs By Willy Georg, Apetrute N.Y.
• "The Remnants Of The Warsaw Ghetto, Jan Jagielski, Tomasz Leg ZIH-INB Jewish Historical Institute, 1997
• "The Warsaw Ghetto", A Photographic Record 19441-1944 By Joe J. Heydecker, London 1990
• "The Warsaw Ghetto in Photographs", Edited By Ulrich Keller, N.Y.1984
• "Warszawskie Getto", 1943-1988, W 45 Rocznice Powstania, Warszawa 1988