קידוש החיים

במקורות רבים מופיעים דבריו של הרב ניסנבוים, שאמר בשנים 1941-1940 בגטו ורשה את הדברים הבאים:
זוהי שעה של קידוש החיים, ולא של קידוש השם במוות. לפנים דרשו אויבים את הנשמה, והיהודי הקריב את גופו על קידוש השם. עתה הצורר דורש את הגוף היהודי, וחובה על היהודי להגן עליו, לשמור חייו. (שאול אש, קידוש החיים בתוך החורבן, מולד 1961)
תפיסה זו של קידוש השם גרסה כי יהודי יעשה כל מאמץ כדי לשרוד את השואה. כל זאת בתנאי שישמור ככל שניתן על צלם האלוהים שבלבו, וישמור מצוות. תיאורים על התעלמות מן הגרמנים, ושמירת חיים יהודיים עד לסף הקבר ממש מופיעים במסמכים שונים:

שמירת מצוות בעת המוות

משה פראגר, מספר על קבוצת בחורים שקידשה את השם בעת המוות (אלה שלא נכנעו, כרך א, עמוד ק"ב):

קידוש השם כמעשה עליון של קידוש החיים
את הדוגמה המדהימה אולי ביותר של קידוש השם כמעשה העליון של קידוש החיים סיפר קאפו יהודי במחנה פלאשוב:
כאשר מפקד המחנה גט לקח אותם להורג, ביקש אחד מן הבחורים להגיד כמה דברי פרידה. אני עמדתי אז למולם, ושמעתי כל מילה. זה שנאם לפניהם היה שמו ישראל אייזנברג. היה במחנה מי שהכירו בפנים שלו.
הוא לא דיבר הרבה. רק אמר לחברים שלו, כי הם צריכים לשמוח משום שהם הולכים למות על קידוש השם, על קידוש השם... מיד הוא אחז בידיו של בחור אחד והתחילו לשמוח יחד. "העיקר שנהיה בשמחה", קרא לכל אחד ואחד מהם. והם כולם התחילו לשיר ולרקוד, כאילו אש נדלקה בהם. הם הוציאו את פאותיהם, שהיו מוסתרות עד כה מתחת לכובעיהם. הם לא הסתכלו כלל מה שמתרחש מסביב. הם רקדו ושרו, ואני חשבתי שאשתגע בו במקום... שצעירים כאלה ילכו למוות כמו אל הריקוד?!.. והרי כך, ברקידה, הם קפצו לתוך הבור, כשמטר היריות ניתך עליהם.
שמחת פורים על סף המוות
סיפור דומה מביא אליעזר ברקוביץ, (עמו אנכי בצרה, 73):
רבי ניסן שיינברג היה דין בברנוביץ. בשושן פורים 1942 תכננו הגרמנים לערוך בעיר מרחץ דמים, שבו יירצחו אלפי יהודים. אחד מן הניצולים, הד"ר נחמיה קרושינסקי, מעיד על מה שראו עיניו:
קבוצה של חסידי סלונים שנלכדה ב"אקציה".. עמדה ועסקה במה שעסקה: בהכנות לקידוש השם. במרכז החבריא, בתווך, ניצב הדיין ר' ניסן, שהיה קורא: יהודים, רק לא לשכוח כי פורים היום, הבה ונשתה 'לחיים'! הוא מוזג כוסית וקורא שוב: "לחיים"! והוא תופס כמה יהודים בידיהם ויוצא בריקוד של מצווה. עד שתפסתו יד הצורר לטבח, הוא שר בפנים קורנות: "שושנת יעקב צהלה ושמחה...".
השוואה בין מעשה קידוש השם של רבי עקיבא, שהתעלם מן הרומאים וקרא קריאת שמע שעה שסרקו את בשרו, לבין קידוש השם בהמשך החיים היהודיים תוך התעלמות מן הגרמנים, עורך אליעזר ברקוביץ במסמך מרתק זה:

קדוש השם על ידי התעלמות מן הסובב

מתוך: אליעזר ברקוביץ אמונה לאחר השואה, עמוד 74-75

ישנו עוד פן אחד של קידוש השם, שאין להתעלם ממנו בשעה שבוחנים את התנהגותם של בני אדם בגטאות ובמחנות ההשמדה.

התעלמות מן הרומאים: רבי עקיבא
סיפור קידוש השם של רבי עקיבא בתלמוד פותח בדברים אלה: "בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה". לפי דעתי, המשפט הלקוני הזה מגלם בתוכו את הגדולה האמיתית במעשהו של רבי עקיבא. בדרך כלל נראה בעינינו המעשה של קידוש השם כמעשה של התעלות דרמטית של הנפש, בתגובה למצב היוצא מגדר הרגיל. כך עשו מקדשי השם בעם ישראל בכל הדורות - הם מסרו את נפשם, ונשמו את נשימת אפם האחרונה ומילות "שמע" על שפתיהם. זה היה מתן תוקף לאמונה, "קבלת עול מלכות שמים", שגרם לה טבעו היוצא מגדר הרגיל של האתגר, זה היה מתן תוקף שתאם את השעה המיוחדת.
לא כך היו פני הדברים אצל רבי עקיבא: השעה הייתה שעת "קריאת שמע". כשקיבל עליו עול מלכות שמים, עשה רבי עקיבא מה שעשה יום יום במשך כל ימי חייו. זה היה דבר שבשגרה. הנסיבות היוצאות מגדר הרגיל העניקו לשגרה משמעות ורוממות יוצאות מגדר הרגיל. אולם רבי עקיבא לא הגיב לנסיבות, הוא התעלם מהן. החיילים הרומאים באו לקחתו, הם התעללו בגופו. במקרה הייתה זו השעה שיהודי אומר "קריאת שמע". יעשו הרומאים מה שיעשו, רבי עקיבא לא נתן את דעתו עליהם. היו לו עניינים חשובים יותר לתת את דעתו עליהם - "זמן קריאת שמע היה". וכי חשוב מה שרומא עושה לו?! הוא הוסיף לחיות את חייו הרגילים כיהודי.

"קידוש השם" - דבקות בשגרת הקיום היהודי
הדבקות במשך "שגרת" הקיום היהודי, וההתעלמות מן העולם שמנוי וגמור אתו לרמוס ולאבד את היהודי, הן מסימניו של קידוש השם. לעתים קרובות נוהגים כך הרבה קודם שבאה השעה של הנטישה המוחלטת. במובן זה, קידוש השם אינו מעשה גבורה אחד ומכריע של מתן תוקף לאמונה. הוא יכול להיות התנהגות יום יומית. ישנן דוגמאות רבות מאוד, המראות כמה רווחה הדרך הזאת של קידוש השם בגטאות ובמחנות ההשמדה. עמנואל רינגלבלום, ההיסטוריון של גטו וארשה, כתב ביומנו את הדברים האלה:
אני משתאה על היהודים האדוקים, המוסרים את נפשם בזה שהם מצמחים את זקנם ולובשים את הקפוטות הרגילות שלהם. מתעללים בהם התעללות גופנית... יהודי קשיש עבר על יד אנשי המשמר ברחוב טווארדה, ובגלל אדיקותו לא הסיר מראשו את הכובע לברכה, אף על פי שהשומרים היהודים היתרו בו. עינוהו במשך זמן רב. כעבור זמן נהג באותו האופן. "שילכו לעזאזל!" - אלה היו דבריו.
היהודים האלה לא נהגו לגדל את זקניהם וללבוש את בגדיהם בגלל חובות דתיות כלשהן. על פי מצוות הדת היה מותר להם לגלח את זקנם, ולהחליף את קפוטותיהם המסורתיות בבגדים אחרים. אף לא נאסר עליהם באיסור דתי כלשהוא להסיר את כובעיהם, כשעברו על יד אנשי המשמר הגרמנים. ובכל זאת סירבו לעשות זאת. ואולי לא צריך לומר "סירבו", הם המשיכו ב"שגרה" היהודית שלהם, חיו להם את חייהם, והתעלמו מן העולם הסובב אותם. "שילכו לעזאזל!" הוא ביטוי נפלא, המבטא את האדישות הזאת כלפי טבעם ומעשיהם של אחרים. אדם מתמיד ביהדותו כדרכו מימים ימימה. גם זה היה קידוש השם.

סעודה שלישית בכיכר הגירוש
קבוצה של חסידים צעירים, ששמותיהם נשתמרו, הובאו אל כיכר הגירוש, שמשם יובילו אותם אל טרבלינקה.. קרונות הבקר עדיין אינם מוכנים. עדיין יש שהות. השעה - שעת מוצאי שבת, שעה שיהודים סועדים "סעודה שלישית". אחד מהם מוציא פרוסת לחם וקצת מים. במים הם נוטלים את ידיהם, והם יושבים לאכול את סעודת השבת. הם שרים כמנהגם תמיד "אתקינא סעודתא דמהימנותא שלימתא חדוותא דמלכא קדישא..." ואומרים "ה' רועי לא אחסר". כל זה נעשה ברוח מעשהו של רבי עקיבא - בוז למציאות שאינה ראויה אפילו לתגובה. השעה הייתה במקרה שעת "סעודה שלישית", כשם ששעתו של רבי עקיבא הייתה במקרה שעת "קריאת שמע". אלו לא התפעלו מגרמניה הנאצית וזה לא התפעל מרומא של אדריאנוס. הם המשיכו את "שגרת" חייהם כיהודים.

גם זה קידוש השם הוא, ומקרים רבים כאלה היו לא רק בגטאות ובנקודות האיסוף והשילוח אל מחנות ההשמדה, אלא גם במחנות, לנוכח תאי הגז.