מרד גטו ורשה


כניעה לאחר כשלון המרדחזרה לתמונות המוקטנות