כרוז זה פורסם ימים אחדים אחרי פרוץ מרד הגטו, ב- 23 באפריל 1943, על ידי הארגון היהודי הלוחם, אל הפולנים אשר בעבר האריי של וארשה.

פולנים, אזרחים, חיילי החרות,

לרעם התותחים בהם הורס הצבא הגרמני את בתינו, את דירות אמהותינו, נשינו וטפנו, לטרטור מכונות-הירייה, שאנו כובשים בקרב עם הז'נדרמים הגרמנים וה-ס.ס. - מוגי הלב; נוכח תימרות העשן ולהבות האש וזינוק הדם של גטו וארשה הנרצח - הננו שולחים לכם - אנו, אסירי הגטו - פרישת שלום לבבית. יודעים אנו, כי בכאב לב ובדמעות של השתתפות בצער, בהתפעלות ובחרדה, הנכם מלווים את סופו של הקרב שאנו מנהלים זה ימים אחדים נגד הפולש האיום.

אפס כי עיניכם הרואות, שהגטו - על כל צעד ושעל היה - ויהיה גם להבא - מבצר. אנו עלולים כולנו להיספות במאבק זה, אולם לא ניכנע, כמוכם כן גם אנו שואפים לנקם ולעונש לאויב המשותף על כל פשעיו.

זו היא מלחמה למען החירות שלנו ושלכם!

למען כבודכם וכבודנו האנושי, הסוציאלי והלאומי!

אנו ננקום את פשעי אושביאנצ'ים, טראבלינקה, באלז'אץ, מאידאנאק!

תחי אחוות הקרב והדמים של פולין הלוחמת!

תחי החירות!

מוות לפולשים הרוצחים והתליינים!

תחי המלחמה לחיים ולמוות בפולש הגרמני!

הארגון היהודי הלוחם