ד

ר"ד היה הלאמ דחא .םינישלמהו םידגובה לש םתוליעפ התייה וטגב תוביאכמה תועפותה תחא
.הרצקב הזב תואבומ ויתודלותש ,קיסונ דרפלא

:תירבעה הידפולקיצנאב "דרפלא ,גיסונ" ךרעה .1
.יאקיסומו לספ ,רפוס ,תינויצה העונתה ינושארמ ,(השרו ,1943 - בובל ,1864) דרפלא ,גיסונ
,ויתונורשכ בורכ .היפוסוליפו האופר ,םיטפשמ םייסו ךיריצו הניו ,בובל תואטיסרבינואב דמל
תוסמ ;"לנברבא" ,"ןויצ ךלמ" :תוזחמ ;םיריש) תויתורפסה ויתוריציב ןכמ רחאל ואטבתהש
ויקוסיע ובר ןכ ,לוסיפבו (ולש הרפואל וטרבילו יקסברדפ לע היפרגונומ רביח) הקיסומב ,(תרוקב
תוללובתהה יגוחב לעפ ותוריעצב .םידגונמ םימוחת ןיב עלקנ תובורק םיתעלו ,םיירוביצה
תא םסרפ 1887 -ב ;(תדלומ) Ojczyzna ינלופה םנותיע יכרוע םע הנמנו תינלופ-תידוהיה
תנידמ דסייל עיצה ובו ,"תידוהיה היעבה ןורתפל ןויסינ" :תינלופב ןושארה ינויצה-ימואלה רוביחה
לצרהל ברקתה ,תינידמה תונויצה ימוחתב ליעפ השענ זאמ .תוכומסה תוצראבו י"אב םידוהי
,םיימואל-םיידוהי םיאשונב םירמאמו םירפס םסרפ אוה .םינושארה םיסרגנוקב ףתתשהו
םיקהל תוינכותב םעפ ידמ אצי זאמו ,לצרה םע ךסכתסה הרהמ דע .םזילאיצוסה תרוקיבבו
הקיטסיטטסה לע וירוביחב .טרפב םידוהיהו ללכב םלועה תויעב ןורתפל ,תויללכו תוידוהי תורבח
תיילע םעו ,ןילרבב יח 'נ .שדחה ןמזב הז עוצקמל דוסיה תא חינה (1903 ,1887) תידוהיה
שיגהו םידוהיל הריגה תוינכתב 'נ קסע השראו וטג תמקהו השוביכ רחאל .הינלופל שרוג םיצאנה
אוהש םחולה ידוהיה ןוגראה דשח תא וילע ררוע ,הליהקה דיקפל הנמתנ 'נ .תונוטלשל םיריכזת
.וטגב ולעפ לעו ותוישיא לע תורתוס תועד תועמשנ םויה דע .הרונו תוומל ןודינ ,הלועפ ףתשמ

.ד"ישת ,(וכרעב חתפמ) תואטגה תומחלמ רפס ;ו"שת ,210 - 204 ,השראו וטג ןמוי ,ןמדיז .ה

:ל"שת םשו די ,השרו וטג ןמוי ,בוקאינרצ םדא לש ונמוי ךותמ .2
.גיסונ ר"דה תא הליהקה לא לבקל [םינמרגה ידי לע] יתיווטצנ - 9.12.39
שארמ ול יתמליש .הדובעל לומתא עיפוה אל ,הרשמל םושלש לבקתנש ,גיסונ ר"ד - 11.12.39
.הבר הכרב ונממ חמצת אלש הארנ .שדוח דעב
לכ לע תוחיש להנל םא יכ ,אתווצב דובעל הצור וניא גיסונ .הריגהה תדעו תבישי - 13.12.39
.דוחל שיא
גיסונ לש ופוריט - 29.12.39
.גיסונל הרהזא - 31.12.39
.ותוא יתחכוה .ךרוצ םהב ןיאש םיבתכמ תונוטלשה לא בתוכ גיסונ - 11.4.40
.תירמוח הרזע ינממ שקיב גיסונ ר"ד - 25.4.41

.ז"ישת קרוי וינ ,ןמדייז ללה ,"השרו וטג ןמוי" :ךותמ .3
"?דגוב היה םאה ,גיסונ דרפלא ר"ד" :קרפה ךותמ םיעטק

.[1943] ראוניב 12 ,'ג םוי
דסומש ,םידחא םישדוח הז .גיסונ דרפלא ר"ד לש וטפשמב :תיגרט "הבישי"ב םויה יתפתתשה
ואצוה םג ,םיטפשמ המכ ומייקתה רבכ ;ופאטסג ינכוסו םינישלמ טפוש אוה ;םייק הז יטפשמ
יקספ לעופל ואצוה רבכ .תוומ לש ןיד רזג :דחא שנוע קר ליטמ הז טפשמ תיב .ןיד יקספ
ופתתשהש תידוהיה הרטשמה ישאר - גנילרמש ,ןיקייל ,יקסנירש ,טסריפ לארשי לש םהיניד
וטגה לע תונובשחו םיניד רסמש לע ,גיסונ דרפלא ר"ד דגנ העיבתב םינד םויה ."םישוריג"ב
.הדיגבו תונישלמ ישעמ לעו ופאטסגל

תא ועמש אלש ,םיריעצ םישנא םבור .םויה םיטפוש םה ימ תא ,םיעדוי ןידה תיב ירבח לכ אל
העונתה לש ינחורה הגיהנמל ,1894 תנשב ,בשחנ גיסונ דרפלא ר"ד .ללכ גיסונ לש ועמש
.היצילגב ,לצרה ינפלמ תינויצה

.הזה םויה דעו וירוענמ גיסונ ר"ד לע ורבע םינושו םיבר םילוגלג

.טסילאיצוס השענ כ"חא ."שוטנוק" שבח ,תינלופ תימואל תשובלת שבל ,ללובתמ היה הליחתמ
תימואלה העונתה לש הגיהנמ היה לצרה ינפל דוע .ינויצ השענ תמדוקה האמה ףוסל ךומס
םימחולה כ"חא ואב ונממש ,בובלב יאמדקאה ינויצה רעונה שארב דמע ,היצילגב תידוהיה
לכב .ללובתמ השענו רזחו תינויצה העונתה תא בזע כ"חא .לצרה לש ולגד תחת םינושארה
.עירכמו בושח דיקפת אלממ היה - אצמנש םוקמ

המבה לע ולעוה ויתוזחמ ,ןגרוטמרד ,יאנותיע ,ררושמ ,םיבר םינמור לש רבחמ ,רפוס היה אוה
האופרל ,היפוסוליפל ר"ד :ר"ד לש םימולפיד השולש ול ויה ,הלכשה בר - הז םע ;החלצהב
.המוק רועיש לעב ןמא-לספ - ףוסבלו ,רוטיזופמוק ,לודג ןורשכ לעב יאקיסומ .םיטפשמלו

ןמזב וב ;אטשוקב תירטסואה הלשממה חוכ אב גיסונ שמיש תמדוקה םלועה תמחלמ ןמזב
דצל סנכתש היקרוט לע עיפשהל ידכ ,םש עגיו חרט אוה ."הסרפ היירפ היונ" לש רפוס שמיש
.(הירטסואו הינמרג) "תויזכרמה תומצעמה"

:םיובנשריק יתוא קיספה ןאכ
...ינמרג ןכוס גיסונ היה םימיה םתואב רבכ ,ןכ -

הנושארה םעפב .השראוול גיסונ רבע ,הינמרג י"ע ןילופ שוביכ רחאל ףכת ,1939 רבמצדב
.1940 ראורבפב 11 -ב ותא יתשגפנ

דבעמ גיסונ ר"דש ,בוקאינר'צ םדא סדנהמה ,הליהקה אישנ יל רפיס 1940 ראורבפב 10 -ב
יתעמש .הז ןיינעב ומע םכסה ידיל אובל יל עיצה בוקאינר'צ .ןילופמ םידוהי תריגהל תינכות
אוה .ונשגה רבכש םיריכזתה תא וינפל יתעצהו ןיינע ותואב ונידעצ לע גיסונל יתרפיס .ותצעל
דחי םש יתרקיבשכ .ןיינעב ןודל ידכ ,25 הכוש תורדשב ינמרגה דרשמל דחי ךלנש ,יל עיצה
יל התייה החישה תעשב .הליגר יתלב הדימב תופי םינפ רבסב ותוא םילבקמש יתיאר ,ותא
.ראקסאגדמ לע - רקיעב ,תורחא תוצרא לע קר רבדמ אוהש יתחכונשכ ,המיענ יתלב העתפא
.די-עונענב ירבד תא לטיב גיסונ לבא ,לארשי ץרא תא ריכזהל יתיסינ

תרוכשמה ןמ ץוח ;החונ הרידו ההובג תרוכשמ לבק אוה .הליהקב דיקפל גיסונ הנמתנ כ"חא
םיתעל .הלימ רבדל ילב ,דימת םתוא ערופ היה בוקאינר'צש ,תונוש תואצוהל תונובשח שיגה
םירוקיב ךרע תובורק רתוי דוע םיתעלו ,הליהקה אישנ םע תוידוס תושיגפ ול ויה תובורק
,ופאטסגה ןיבל (הליהקה) םידוהיה תצעומ ןיב "רשקמ"ל ותוא ובשחש םישנא שי .ופאטסגב
.ופאטסגל םידוהי לע תונובשחו םיניד בתכש ,איה הדבוע .תישפוח השיג ול התייה םש רשא
אוה .תוידוס ףוטע היה וביבסמ לכה .תעדל היה רשפא יא םגו ,שיא עדי אל - םש בתכ המ
תודועת ודיב ויה .הקיסומל םיטרבק ...לעו םידוהי לע תינמרגה תונותיעה ןמ םיעטק רזוג היה
םיניד רסמ כ"חא םג .וב ועגפ אל שוריגה ןמזב םג .םינמרגה וב ועגפ אל םלועמ .וילע קר ונגהש
.תונובשחו

דמעש דחא לכל וסחייתהש םשכ ,תונדשחב וילא וסחייתה םירחאו ןאבאלאב ,בוקאינר'צ
אל ,רוביצ לע וא דיחי לע ,והשימ לע ןישלהש ,תוישממ תוחכוה לבא .ופאטסגה םע םירשקב
;תוקבאהל ,תודגנתהל םיננוכתמ ונא ירה ,הזמ ץוח .תומל :םיעיצמ הנהו .ותוא םיטפוש םויה ויה
.גיסונ אוה םהמ דחא .ונברקמ םידגובה תא רעבל אוה חרכה

בייח הזכ םדא .תלפוכמ תוירחא וילע ליטמ הז רבד :הברדא ?ויתונורשכו ?רבעב ויתויוכזו
."ןמא" וירחא הנוע היסוט הצולחהו .ריעצה 'ץיבלינא רמוא - תרחא גהנתהל

קדצה תדימ .דבלב תודשח פ"ע תושפנ יניד ןודל רוסא .תירוטסיה תומד אוה גיסונ :עיצמ ינא
וא ,ינויצ ןיד תיב אלא ,םינחתר םיריעצמ בכרומה ,ונלש ןידה תיב אל ותוא טופשיש ,תבייחמ
'ר תא ןידה תיבל עיצמ ינא ;םיכמסומו םישישק םישנאמ ,םימרזה לכ חוכ יאבמ בכרומה ד"יב
.ך'יזוא יצירואמו רפיש קחצי ר"ד ,הבמז םחנמ

,םיצור ונאש םושמ ,םויה ןיינעה תא רומגל םיחרכומ ונא ,תקחוד העשה .חתפתמ םח חוכיו
ףכת תומ לש ןיד קספ דעב אוה רקיעב םיובנשריק .ונכותב םידגוב ויהי אל ,דרמ לש הרקמבש
ןידה קספ תאצוה תא תוחדל תאז לכב םיטילחמ ףוסבל .םיצולחה חוכ יאב י"ע ךמתנ אוה .דימו
.הליהקה ירבחמ םידחא לש םהיתויודע תא םדוקמ תובגלו

םידוהי תוחוכ י"ע לעופל אצוה ןידה קספו תוומל גיסונ ןודינ ןיד תיב ותוא לש הינש הבישיב
.1943 רבמצדב 13 -ב ,השראוו וטגב תודגנתהה תועונת לש םיניוזמ
[!םייק היה אל רבכ וטגה רבמצדב .22.2.43 ךיראתב גרוהל אצוה גיסונ .יוגש ךיראתה]

יל ןיזאה ,טפשמה ךלהמ לע רפיש ר"דל יתרסמו ןידה תיב לש הנושאר הבישי התואמ יתרזחשכ
:ריעהו בל תמושת ךותמ
...סויבאלפ -

737-738 דומע ,"תואטגה תומחלמ רפס" ךותמ .4
תונוטלשה םע ןנכת .טארנדויב תונמאהו תוברתה תקלחמ להנמ - ר"ד ,דארפלא ,גיסונ
םייעובש םיח"וד ופאטסגה ליבשב ןיכה .ראקסאגאדאמל הפוריא ידוהי חוליש תא םינמרגה
רשפאש ידכ תוירזכא תוחפב גוהנל ופאטסגל ץעי ראוני דרמ ירחא .וטגב תוחורה בצמ לע
.םידוהי רתוי השראוומ איצוהל היהי

הירכזו ןייטשצראווש לבייפ ,ראיירד םהרבא ידי לע לעופל אצוה ןידה קספו תוומל ותוא ןד ל"יא
תמקנב םייא - ברק ופוס יכ חכונשמ ;םימחר רקיבו ויכרב לע ערכ ,םינומשה ןב .ןייטשטרא
.ופאטסגה ידי לע םויב וב חקול ראשה ,ל"יא ידיל ולפנ ונויכראמ םיכמסמ המכ .םינמרגה

- תונויצה תישארב .הקיטמתמו היפוסוליפב ול דיו ,לוסיפבו הרישב תלוכי הליג ,תונורשכ-בר
תורדתסההמ 1903 -ב שרפ לצרה ר"ד ןיבל וניב ךוסכס רחאל .היצילגב תימואלה העונתה גיהנמ
איונ" רפוסו אטשוקב תירטסואה הלשממה חוכ-אב שמיש הנושארה םלועה תמחלמב .תונויצה
תא "םיידוהי םימעטמ" קיתשהל ,יוטנגרומ ,אטשוקב תירבה-תוצרא גיצנל עיצה ."אסארפ איירפ
.ינמרג ןכוס אוהש יולגב ותוא םישאה יוטנגרומ .םינמראב חבטה

,"השובכה ןילופב תויצולחה רעונה תועונת" ךותמ .5
.413 דומע ז"משת ,תואטגה ימחול תיב ,סלרפ הקבר תאמ
םיניד ופאטסגה ליבשב ןיכמ היהו ,39 רבמצדמ דוע טארנדויב קסעוה .ס.סה תשירד יפ לע
ומסרפתה הבש ,םחולה ידוהיה ןוגראה תעדוהב .וטגב חורה ךלה לע םייעובש תונובשחו
הרונש ,ופאטסגה ןכוס ,גיסונ" :בתכנ [1943] ראורבפ שדוחב תומל םינודנה לש םהיתומש
."םיפתרמבו גג תוילעב םידוהי לש םירקנוב לע תועידי םינמרגל קפסמ היה ,ראורבפב 22 -ב

:הרעהב 94 דומע ,1946 א"ת ,טטשינ ךלמ ,"השרו ידוהי לש דרמו ןברוח" ךותמ .6
,1943 ראוניב שוריגה ןולשכ תא ריבסמ אוה וב ,םיינמרגה תונוטלשה לא ריכזת ואצמ וסיכב
,שוריגה ןמזב ולאכ תוילאטורב תוטישב אבהל גוהנל אל עיצמ אוה .הריתי תוירזכאב וגהנ רשאב
.םידוהיה דצמ הבוגת ררועי רבדהש םושמ

ןויד
ךרעה ובו ךרכה .תירבעה הידפולקיצנאב ךרעה אקווד אוה וז םיכמסמ תמישרב רזומה ךמסמה
לע חווידה ןהיניבו ,תופסונ תובר תודבוע ךרועה ינפל ויה וז הנשב .1988 תנשב אצי "גיסונ"
ררועי אלש ךכ שוריגה תא ןנכתל דציכ םינמרגה תא ךירדה וב ,קיסונ לש וסיכב אצמנש ךמסמה
.תודגנתה
ךרעה .עצמאב קספנו לשכנ אוהו ,קשנב ודגנתה םידוהיש ןושארה היה ראוני שוריג ,רוכזכ
לבא - "וטגב ולעפ לעו ותוישיא לע תורתוס תועד תועמשנ םויה דע" יכ ןייצמ הידפולקיצנאב
השש !12.1.43 םויב בתכנש ,ןמדייז ללה לש ונמוי :דחא רוקמ לע תוכמתסמ "תורתוסה תועדה"
םימחול תצובק ,העתפהב לטוה ינשה שוריגה .18.1.43 -ב לחהש ,ינשה שוריגה ינפל םימי
םידוהיה לכ .םינמרגה לע יריב החתפ תוא יפלו ,גלשמואל םילבומה םידוהיה תורושל הננתסה
וגרהנ (גיסונ תא ןדש ןידה תיבב רבח היהש) ,'ץיבלינא יכדרמ טעמל ,הלועפב ופתתשהש
.וז הלועפב
שוריג ךורעל דציכ םינמרגה תא ךירדמה ךמסמה תא גיסונ בתכ ינשה שוריגה ןולשכ רחאל
רשאכו .תוומל ותוא ןדש ןידה תיב לש הבישי התייה ליבקמב .תודגנתה ררועת אלש ךרדב
.םינמרגל ותוא רוסמל קיפסה אלש ךמסמה וסיכב אצמנ ,גרוהל אצוה שיאה
.םויה וילע עודיה רחאל םג ,קיסונ לע תוכז הידפולקיצנאב ךרעה דמלמ עודמ איה האילפ