מתוך: חורבן ומרד של יהודי ורשה, מלך נוישטט, ח"א 1946בפקודה זו החל הגירוש הגדול, הראשון, של היהודים מגטו ורשה, בחודשים יולי-ספטמבר 1942.

א) פקודת הגירוש
ביום 22 ביולי 1942, בשעות הבוקר, מסר המיופה כוח מטעם השלטון הגרמני לענייני ההעברה, האפלא, בישיבת המועצה היהודית את ההוראות הבאות:

1. כל היהודים הגרים בוארשה, בלי הבדל גיל ומין, יעברו למזרח.

2. פטורים מהעברה הם:
א) יהודים העובדים אצל השלטונות או במפעלים גרמניים, היכולים להמציא תעודה מתאימה לכך.
ב) יהודים, שהם חברי המועצה היהודית ועובדיה, לפי הרשימות מיום פרסום הפקודה הזאת.
ג) יהודים העובדים במפעלים השייכים לרייך הגרמני ויכולים להביא תעודות מתאימות על כך.
ד) יהודים המסוגלים לעבודה אשר לא נכללו עד כה בתהליך העבודה; את אלה יש לבודד בתוך הרובע היהודי.
ה) יהודים השייכים לשרות הסדר היהודי (המשטרה היהודית).
ו) יהודים השייכים לפרסונל של בתי החולים היהודיים או לפלוגות החיטוי היהודיות.
ז) יהודים, שהם בני המשפחה הקרובים ביותר לאנשים שנמנו בסעיפים א' עד ו'. "בני המשפחה" הם רק נשים וילדים.
ח) יהודים, אשר ביום הראשון לגירוש נמצאים באחד מבתי החולים היהודיים ואינם מסוגלים להעברה. מחובתם להביא אישור מאת הרופא, המיופה כוח לך מטעם המועצה היהודית.

3. כל יהודי מועבר רשאי לקחת אתו לדרך מחפצי ביתו חבילה בת 15 ק"ג. כל מטען, שמשקלו עולה על 15 ק"ג - יוחרם. אפשר לקחת גם דברי ערך, כגון כסף תכשיטים, זהב וכו'. יש לקחת אוכל לשלושה ימים.

4. התחלת ההעברה ביום 22 ביולי 1942 בשעה 11.
לתקופת ההעברה ניתנות למועצה היהודית ההוראות דלקמן, שעל מילואן המדויק אחראים חברי המועצה בחייהם:
1. הוראות הנוגעות להעברה מקבלת המועצה היהודית אך ורק מאת המיופה כוח לענייני העברה או מסגנו. לזמן ההעברה רשאית המועצה היהודית לבחור בועדה מיוחדת לענייני העברה, אשר היושב ראש שלה יהיה ראש המועצה היהודית וסגנו מפקד שרות הסדר היהודי (המשטרה היהודית).
2. המועצה היהודית אחראית לכך שהיהודים המיועדים להטענה יתייצבו יום יום. לשם ביצוע התפקיד הזה משתמשת המועצה היהודית במשטרה היהודית - אלף איש. המועצה היהודית דואגת לכך שבכל יום, החל מיום 22.7.1942 לכל המאוחר, עד שעה 16, יובאו לנקודת הריכוז ששת אלפים יהודים. נקודת הריכוז לכל זמן ההעברה הוא בית החולים היהודי ברחוב סטאווקי. ביום 22.7.1942 מוכרחים להביא ששת אלפים יהודים ישר לכיכר ההטענה של ה"טראנספערשטעלע". לעת עתה יכולה המועצה למלא את המכסה היומית של היהודים המיועדים להעברה מתוך כלל האוכלוסייה, אולם אחר כך תקבל המועצה היהודית הוראות מדויקות שלפיהן יסומנו חלקי הרחובות וגושי הבתים שיש לפנותם.
3. ביום 23.7.1942 מחויבת המועצה היהודית לפנות את בית החולים היהודי ברחוב סטאווקי, את החולים וגם את המיטלטלין יש להעביר לבנין מתאים אחר בתוך הגטו. בכל אופן, בית החולים מוכרח להיות מוכן לקבל את היהודים, הנשלחים להעברה כבר בערב יום 23 ביולי 1942.
4. על המועצה היהודית לדאוג לכך, שכל החפצים והרכוש שנשארו מהיהודים שהועברו, אם אין הם נגועי מחלות מדבקות, ירוכזו ויירשמו בנקודות ריכוז שיסומנו אחר כך. למטרה זו - על המועצה היהודית להשתמש במשטרה היהודית ובכוחות עבודה יהודיים מתאימים. על הפעולה הזאת תשגיח משטרת הביטחון, זיכערהייטספאליציי - אשר תוסיף עוד לתת הוראות למועצות היהודיות. לקיחה בלתי חוקית של חפצים או רכוש, תיענש בעונש מוות.
5. על המועצה היהודית לדאוג גם לזה, שבמשך זמן הגירוש יוסיפו היהודים, העובדים במפעלים גרמניים או אצל השלטונות הגרמניים, לעשות את עבודתם. לשם מילוי ההוראה הזאת תוציא המועצה היהודית הודעת מתאימה לתושבים היהודיים ותאיים בעונשים חמורים. המועצה היהודית גם תדאג לכך שיפעלו ללא הפסקה מוסדות האספקה היהודיים במספר כזה אשר יבטיח את כלכלתם של היהודים הנמצאים בנקודות הריכוז וכן גם של הנשארים.
6. המועצה היהודית אחראית לקבורת היהודים שימותו בתקופת ההעברה, ביום מותם.
7. המועצה היהודית תפרסם את ההודעות דלקמן לאוכלוסייה היהודית שבוארשה:
"לפי פקודת השלטונות הגרמניים יועברו למזרח כל היהודים... וכו' וכו' " - כאן באים הסעיפים 1 עד 4 שפורטו לעיל (בפקודת הגירוש א').
8. עונשים:
א) כל יהודי, שאינו שייך לסוגי האנשים הנקובים בסעיף 2 א' וג' ולא היה רשאי לכך עד עתה, ויעזוב, מהתחלת הגירוש, את הרובע היהודי - יירה.
ב) כל יהודי אשר ינקוט בפעולה העלולה לעקוף או להפריע בביצוע פקודות ההעברה - יירה.
ג) כל יהודי אשר יסייע לפעולה העלולה לעקוף או להפריע בביצוע פקודות ההעברה - יירה.
ד) כל יהודי שייפגש בוארשה לאחר גמר העברת היהודים, ושאינו שייך לסוגי האנשים הנקובים בסעיף 2 א' עד ח' - יירה.
מודעים בזה למועצה היהודית, שאם לא תמלא את כל הפקודות וההוראות במאה אחוזים - יירה מדי פעם בפעם מספר מתאים של בני הערובה שנעצרו בינתיים.
ורשה, 22 ביולי 1942.
הוכתבו על ידי המיופה כוח לענייני ההעברה.

עם התאבדותו של יו"ר המועצה היהודית א. צ'ארניאקוב וההסברה המוגברת של הכוחות הציבוריים היהודיים גבר אי האמון בקרב ההמונים, אם אמנם המדובר הוא בהעברה רגילה. ביום השלישי לגירוש הופיעו, אפוא, בבניין המועצה היהודית קציני ס.ס. והבטיחו בהן כבוד קציני שלהם, שליהודים המגורשים לא יאונה כל רע, היות והם מועברים באמת לשטחי המזרח. הם דרשו שהמועצה תפרסם על סמך זה הודעת הרגעה ליהודים.

ב. מודעה של המועצה היהודית
1. לרגל השמועות הבלתי נכונות הנפוצות ברובע היהודי בוארשה בקשר להעברה, קיבלה המועצה היהודית בוארשה מטעם השלטונות ייפוי-כוח להודיע, שהעברתה של האוכלוסייה הבלתי- פרודוקטיבית מהרובע היהודי מכוונת באמת לשטחי המזרח.

2. את ההעברה יש להוציא לפועל במועד הקבוע לטובתה של האוכלוסייה עצמה. המועצה היהודית בוארשה פונה בזה לאנשים שעליהם חלה ההעברה, לבל יסתתרו ולבל יתחמקו מההעברה, מה שעשוי להכביד על ביצוע התפקיד.

3. לטובת כלל האוכלוסייה היהודית בוארשה רצוי, שהאנשים אשר עליהם חלה ההעברה, הגרים בבתים המסומנים לפי התור, יתייצבו מרצונם הטוב בנקודת הריכוז ברחוב סטאווקי 6-8.

לפי הבטחה שנתקבלה לא תופרדנה המשפחות שתתייצבנה מרצונן הטוב.

ורשה, 24 ביולי 1942.
המועצה היהודית בוארשה.